រ៉ឹម ភារី

Articles by author រ៉ឹម ភារី

ក្រុមហ៊ុន​ឧកញ៉ា​ សៀ ឫទ្ធី ចុះ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ជាមួយ UNDP និង UNIDO លើគម្រោងធំៗ៣

ដោយ​ រ៉ឹម ភារី
កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ហៅកាត់ថា UNDP និងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហ៍កម្ម ហៅកាត់ថា UNIDO បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុន WorldBridge Group លើគម្រោងធំៗចំនួន៣ គឺគម្រោងលំនៅដ្ឋានតម្លៃសមរម្យ ការគ្រប់គ្រងរថយន្តដឹកជញ្ជូនបៃតង និងការអភិវឌ្ឍន៍បណ្តុំសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម(SME Cluster)។