គំនិតអាជីវកម្ម

Articles by category គំនិតអាជីវកម្ម

ភាពខុសគ្នា៩ចំណុច រវាងអ្នកចំណូលមធ្យម និងអ្នកចំណូលខ្ពស់

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
កម្រិតនៃជីវភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ បណ្ដាលមកពីការគិត និងទង្វើរបស់ពួកគេ កាលណាអ្នកគិតត្រូវ ធ្វើត្រូវ នោះលទ្ធផលនឹងទទួលបានជាទីគាប់ចិត្ត។ ប៉ុន្ដែ បើអ្នកគិតខុស ធ្វើខុស ឬ គិតត្រូវ តែធ្វើខុស ក៏លទ្ធផលមិនសូវជាបានគាប់ប្រសើរនោះដែរ។ ដូចពាក្យមួយឃ្លាថា «ការគិតរបស់អ្នក នឹងបញ្ជាក់ពីអនាគតរបស់អ្នក»។