#អចលនទ្រព្យ

Articles by Tag អចលនទ្រព្យ

ក្រុមហ៊ុន7NGទិញធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតរយៈពេល៥ឆ្នាំជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួន

ដោយ​ សូរ ចាន់ណា
ក្រុមហ៊ុន7NG ខេមបូឌា បានចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា (MoU) ជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមាតាភីអិលស៊ី ដើម្បីផ្តល់ការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដល់អតិថិជន ដែលបានមកជាវគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន7NG។