#ច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល

Articles by Tag ច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល

រាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលជាឧបករណ៍ថ្មី ក្នុងការជំរុញកំណើនផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម

ដោយ​ ខន ណារី
នៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងពត៌មាននៅកម្ពុជា មានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ដែលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម។ ស្ថិតក្នុងបរិបទនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិថ្មី បានចាត់ទុកបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលជាកាតាលីករថ្មីដ៏មានសារសំខាន់ និងមានសក្ដានុពលក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថល។