សម្រាំង

អត្ថបទដែលសម្រាំងដោយអ្នកនិពន្ធ

អាជីពចាក់សាក់ កំពុងត្រូវប៉ាន់ តែមិនសូវមានអ្នករៀន

ដោយ​ រ៉ឹម ភារី
កាលពីអតីតកាល អ្នកមានជំនាញចាក់សាក់នៅកម្ពុជា ច្រើនតែជាព្រះសង្ឃ ឬ គ្រូមន្តអាគម ដែលចេះវេទមន្ត ស្តោះ ផ្លុំ និង ច្រើនមាននៅតំបន់ព្រៃភ្នំ ឬ ក្នុងវត្តអារាម ។ ប៉ុន្តែ បច្ចុប្បន្ន អាជីពចាក់សាក់ បានបង្ហាញវត្តមាន ស្មើមុខស្មើមាត់ដូចអាជីពដទៃទៀតដែរ។