សម្រាំង

អត្ថបទដែលសម្រាំងដោយអ្នកនិពន្ធ

តើការវិនិយោគលើទីផ្សារហ៊ុន​និងការជួញដូរលើឧបករណ៍និស្សន្ទខុសគ្នាដូចម្តេច?

ដោយ​ រ៉ឹម ភារី
គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមេសានេះ បានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ ដើម្បីពន្យល់ជំនួញប្រភេទថ្មី ដែលគេហៅថា ការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ។