សម្រាំង

អត្ថបទដែលសម្រាំងដោយអ្នកនិពន្ធ

អាជីវកម្ម​ទើប​ចាប់​ផ្ដើម៖ សិល្បៈ​នៃ​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​យក្ស

ដោយ​ ​ tharum.com
ខណៈ​ដែល​ការប្រកួត​ប្រជែង​ក្នុង​ចំណោម​តួអង្គ​សំខាន់ៗ​ជា​អាជីវកម្ម​ទើប​ចាប់​ផ្ដើម​ក្នុង​វិស័យ​បច្ចេកវិទ្យា​ហាក់​កំពុង​កើន​កម្ដៅ ឆ្នាំ​២០១៧ គឺ​ជា​ឆ្នាំ​នៃ​ភាព​ជាដៃគូ​ប្រកប​ដោយ​គំនិត​ច្នៃ​ប្រឌិត។ Uber និង Grab ដែល​​ជា​ក្រុមហ៊ុន​តាក់ស៊ី​អនឡាញ (និយាយ​ឲ្យ​ស្រួល​ហៅ) បាន​ហក់​ចូល​មក​ក្នុងទីផ្សារ​កម្ពុជា​ហើយ។