ថ្មីៗបំផុត

អត្ថបទដែលទើបនឹងផ្សាយថ្មីៗ

ការផលិតអំបិលរបស់កម្ពុជា និងវៀតណាម កំពុង​រងទុក្ខ​ប្រហាក់​ប្រហែល​គ្នា

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
មិនមែនតែការផលិតអំបិលនៅកម្ពុជាទេ ដែលកំពុងប្រឈមមុនខ្លាំង នឹងបញ្ហាអាកាសធាតុ និងកង្វះកម្លាំងពលកម្ម នៅឯប្រទេសវៀតណាម ឯណោះវិញ ការផលិតអំបិលក្នុងស្រុកក៏ប្រឈមផលប៉ះពាល់ដោយសារតែបញ្ហាអាកាសធាតុ រួមទាំងការនាំចូលអំបិលពីក្រៅប្រទេសផងដែរ។