#ចរន្ដនៃការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសរបស់កម្ពុជា

Articles by Tag ចរន្ដនៃការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសរបស់កម្ពុជា

តើចរន្ដនៃការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសរបស់កម្ពុជានៅត្រីមាសទី១ឆ្នាំនេះ មានការវិវត្តយ៉ាងណាដែរ?

ដោយ​ ខន ណារី
នៅរយៈពេលត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៣ ចំនួនហោះហើរតាមផ្លូវអាកាសរបស់កម្ពុជា មានដល់ជាង ១ម៉ឺន២ពាន់ជើងជាចំនួនកើនឡើងយ៉ាងគំហុក បើធៀបនឹងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ ដែលមានជើងហោះហើរត្រឹមតែ ៤ពាន់ជើង តែប៉ុណ្ណោះ។ នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់លេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល។