#ទទួលបាន ៤ដុល្លារ នៅលើកម្មវិធី Mora ដោយគ្រាន់តែជ្រើសរើស AMK

Articles by Tag ទទួលបាន ៤ដុល្លារ នៅលើកម្មវិធី Mora ដោយគ្រាន់តែជ្រើសរើស AMK

ទទួលបាន ៤ដុល្លារ នៅលើកម្មវិធី Mora ដោយគ្រាន់តែជ្រើសរើស AMK ក្នុងពេលចុះឈ្មោះ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ការផ្ដល់ជូនពិសេស! អេ អឹម ខេ នឹងផ្ដល់ជូន ៤ដុល្លារ ជូនអតិថិជនទាំងអស់ ដែលបានជ្រើសរើស AMK ជាដៃគូធនាគារ នៅលើកម្មវិធីទូរស័ព្ទ Mora។ ដើម្បីទទួលបានការផ្ដល់ជូនពិសេស លោកអ្នកគ្រាន់តែបញ្ចូលលេខ 0001 ឬស្កេន QR Code របស់ អេ អឹម ខេ ក្នុងពេលចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់កម្មវិធី Mora។ Mora ជាកម្មវិធីជួយសម្រួលដល់លំហូរសាច់ប្រាក់ និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជន ដោយលោកអ្នកអាចទិញទំនិញបានភ្លាមៗ និងទូទាត់តាមក្រោយ ដោយមិនមានការប្រាក់។