#ធ្វើអាជីវកម្មដោយគ្មានអាជ្ញាបណ្ណ

Articles by Tag ធ្វើអាជីវកម្មដោយគ្មានអាជ្ញាបណ្ណ

អាជ្ញាធរ បន្ដរកឃើញក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ និងហាងបញ្ចាំជាច្រើនធ្វើអាជីវកម្មដោយគ្មានអាជ្ញាបណ្ណ

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ថ្នាក់ដឹកនាំនិយ័តករអាជីវកម្មអចលនវត្ថុនិងបញ្ចាំ នៃអាជ្ញាធរហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារបានគូសបញ្ជាក់ថា និយ័តករបានរកឃើញក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អលចនទ្រព្យ និងហាងបញ្ចាំជាច្រើនបានប្រកបអាជីវកម្មដោយគ្មានអាជ្ញាបណ្ណ ឬលិខិតអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះ។