#ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជា និងអន្តរជាតិ

Articles by Tag ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជា និងអន្តរជាតិ

ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងអន្តរជាតិសម្រេចបានជាង ៤៨ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើង ១២% នៅ១១ខែឆ្នាំនេះ

ដោយ​ ខន ណារី
នៅរយៈពេល១១ខែ ក្នុងឆ្នាំ២០២២នេះ ការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជា ជាមួយទីផ្សារអន្តរជាតិ សម្រេចបានទំហំទឹកប្រាក់សរុបជាង ៤៨ពាន់លានដុល្លារ មានការកើនឡើង ១២% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ២០២១។ ក្នុងនោះ ការនាំចេញទំនិញកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង ២០ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើង១៨% និងការនាំចូលពីទីផ្សារអន្តរជាតិមកវិញមានចំនួនជិត ២៧ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើង៩% ។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា។