#ជនមានពិការភាព

Articles by Tag ជនមានពិការភាព

រដ្ឋាភិបាលជំរុញឱ្យស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជនផ្តល់ការងារដល់ជនមានពិការភាព

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចាត់ទុកជនមានពិការភាពជាតួអង្គដ៏សំខាន់មួយក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍គ្រួសារ និងសហគមន៍ តួយ៉ាងការលើកកម្ពស់សហគ្រិនភាព គឺជាកិច្ចការដ៏សំខាន់ ដើម្បីបង្កើនឱកាសដល់ជនមានពិការភាពចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច លើកកម្ពស់ជីវភាពផ្ទាល់ខ្លួន និងគ្រួសារ ឱ្យកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរ។ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលជំរុញឱ្យគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងវិស័យឯកជនផ្តល់ឱកាសដល់ជនមានពិការភាព ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ និងសមត្ថភាពឲ្យចូលបម្រើការងារដោយគ្មានការរើសអើង។