#ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្ត

Articles by Tag ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្ត

តើ​ការបង់ពន្ធ​ប្រថាប់ត្រា​លើ​ការផ្ទេរ​កម្មសិទ្ធិ​យានយន្ត​ ត្រូវ​​ធ្វើដូចម្តេច​ខ្លះ?

ដោយ​ ហំ ផានិត
ការបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្ត ឬហៅយ៉ាងខ្លីថា ពន្ធប្រថាប់ត្រាឡាន ពិតជាមានភាពចាំបាច់ខ្លាំងណាស់ នៅពេលដែលអ្នកចង់ស្នើសុំផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្តពីអ្នកលក់មកអ្នកទិញ។ តើអ្វីទៅជាពន្ធប្រថាប់ត្រា ៤% សម្រាប់ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្ត? តើត្រូវមានឯកសារនិងបំពេញនីតិវិធីដូចម្តេចខ្លះ? ចំណាយអស់ប៉ុន្មាន? ។ល។ និង។ល។