#ការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់និយោជិតផ្នែកទេសចរណ៍

Articles by Tag ការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់និយោជិតផ្នែកទេសចរណ៍

កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យទេសចរណ៍នឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ៤០ដុល្លារក្នុង១ខែពី​រាជ​រដ្ឋាភិបាល

ដោយ​ ហំ ផានិត
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចចេញសេចក្តីណែនាំថ្មីមួយបន្ថែមស្តីពីវិធានការសំដៅជួយវិស័យឯកជន និងកម្មករ និយោជិត ចំពោះការបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យទេចរណ៍ ដែលត្រូវបានព្យួការងារដោយសារវិបត្តិកូវីដ១៩ ដោយពួកគេម្នាក់ៗនឹងទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភ៤០ ដុល្លារក្នុងមួយខែ ពីរដ្ឋាភិបាល។