#ការប្រើប្រាស់ និងការថែទាំគ្រឿងចក្រ

Articles by Tag ការប្រើប្រាស់ និងការថែទាំគ្រឿងចក្រ

ក្រុមហ៊ុន KNN បានផ្តល់បទសម្ភាសស្តីអំពី «ការប្រើប្រាស់ និងការថែទាំគ្រឿងចក្រ» ដោយអ្នកបច្ចេកទេសជំនាញ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
នាថ្ងៃទី ១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ថ្មីៗនេះ លោក ធឹក ផល្លី ប្រធានផ្នែកបចេ្ចកទេសរបស់ក្រុមហ៊ុន ខេ អិន អិន បានចែករំលែកអំពីគន្លឹះសំខាន់ៗ ក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រឿងចក្រឱ្យមានសុវត្ថិភាពក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការ និងរក្សាអាយុកាលកាលអោយប្រើបានយូរអង្វែង។