#កិច្ចមព្រៀងឥណទានសម្បទាន

Articles by Tag កិច្ចមព្រៀងឥណទានសម្បទាន

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ជាមួយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី បានចុះហត្ថលខាលើកិច្ចមព្រៀងឥណទានសម្បទានចំនួន១៤០លានដុល្លារសម្រាប់កម្មវិធីចំនួនពីរ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ចីសម្រាប់កម្មវិធីចំនួនពីរ ដែលមានតម្លៃសរុប ១៤០ លានដុល្លារ ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពកម្លាំងពលកម្មរបស់កម្ពុជា តាមរយៈការអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ (TVET) និងលើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ ដោយរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន តាមរយៈកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។