#កម្ពុជា-កូរ៉េសហការគ្នា

Articles by Tag កម្ពុជា-កូរ៉េសហការគ្នា

កម្ពុជា-កូរ៉េសហការគ្នាចែករំលែកប្រវត្តិឥណទានទៅវិញទៅមក ដើម្បីបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានកម្ចីរបស់ពលរដ្ឋ

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
កម្ពុជានិងកូរ៉េខាងត្បូងបានឯកភាពគ្នាចែករំលែងប្រវត្តិឥណទានឆ្លងដែនទៅវិញទៅមក ដើម្បីជួយបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានឥណទានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ តាមរយៈកិច្ចសហការនេះមានន័យថា ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងរស់នៅ និងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអាចប្រើប្រាស់ប្រវត្តិឥណទានរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជា សម្រាប់ខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសកូរ៉េ ហើយប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េដែលកំពុងរស់នៅ និងធ្វើការនៅកម្ពុជាអាចប្រើប្រាស់ប្រវត្តិឥណទាននៅកូរ៉េ ដើម្បីខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានធនាគារនៅកម្ពុជា។