#​កម្ពុជាជា​ម្ចាស់ផ្ទះ

Articles by Tag ​កម្ពុជាជា​ម្ចាស់ផ្ទះ

កម្ពុជា ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងកិច្ចប្រជុំGMS7 ដើម្បីចូលរួមស្ដារសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ឡើងវិញពីវិបតិ្តកូវីដ-១៩

ដោយ​ ខន ណារី
អស់រយៈពេលជិត ២ឆ្នាំមកហើយ ដែលវិបតិ្តកូវីដ-១៩ បានអុកឡុកសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក រួមទាំងប្រទសក្នុងតំបន់ផងដែរ។ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងវិបត្តិនេះ ប្រទេសចំនួន៦ បានបើកកិច្ចប្រជុំ ដើម្បីរកដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា ដើម្បីធានាបាននូវការងើបឡើងវិញយ៉ាងរឹងមាំនៃការអភិវឌ្ឍសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចក្រោយវិបត្តិកូវីដ១៩ត្រូវបានបញ្ចប់។