#កំណើនក្នុងវិស័យធំៗពីរ នឹងជួយរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

Articles by Tag កំណើនក្នុងវិស័យធំៗពីរ នឹងជួយរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ADB ព្យាករថា កំណើនក្នុងវិស័យធំៗពីរ នឹងជួយរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យស្ទុះងើបដល់ ៥,៥% នៅឆ្នាំ២០២៣ និង៦%នៅឆ្នាំ២០២៤

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ទោះបីជា ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសាកលហាក់មិនសូវមានភាពប្រាកដប្រជាក្ដី ប៉ុន្ដែ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) តាមរបាយការណ៍ថ្មីចុងក្រោយមួយរបស់ខ្លួនដែលបានផ្សាយនៅថ្ងៃទី ៤ខែមេសា នៅតែបន្ដមើលឃើញពីកំណើនដ៏ឆាប់រហ័សនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី ដោយក្នុងនោះ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏ត្រូវបានព្យាករដែរថា នឹងកើនឡើងក្នុងអត្រា ៥,៥% ក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ និង ៦,០% នៅឆ្នាំ ២០២៤។ តើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងត្រូវជំរុញខ្លាំងដោយកត្តាអ្វីខ្លះ? បើតាមធនាគារ ADB ការងើបឡើងវិញដ៏រឹងមាំនៃវិស័យទេសចរណ៍ និងកំណើនខ្ពស់ក្នុងវិស័យសេវាកម្ម គឺសុទ្ធសឹងជាកត្តាចម្បង ដែលនឹងជំ