#ក្រុមហ៊ុន CBC

Articles by Tag ក្រុមហ៊ុន CBC

លោកជំទាវ ជា សិរី៖ ក្រុមហ៊ុន CBC ជាចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា

ដោយ​ ខន ណារី
ក្នុងនាមជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ ដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុន ស៊ីប៊ីស៊ី តែងតែមានការអភិវឌ្ឍផលិតផល និងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា ដែលកំពុងរីកចម្រើន ដើម្បីបំពេញតម្រូវការ នៃការកើនឡើងនៃស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាសមាជិករបស់ខ្លួន។ តាមរយៈការចូលរួមរបស់ក្រុមហ៊ុន CBC រយៈពេល ១០ឆ្នាំ របស់ខ្លួន ត្រូវបានលោកជំទាវ ជា សិរី ឧបការីទេសាភិបាលរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ចាត់ទុកជាចំណែកដ៏សំខាន់ ក្នុងការជួយលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា។