#ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្តកម្ពុជា “កម្ពុជារី”

Articles by Tag ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្តកម្ពុជា “កម្ពុជារី”

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ហ្វតតេ សូមចូលរួមអបអរសាទរ ដល់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្តកម្ពុជា “កម្ពុជារី” សម្រាប់ភាពជោគជ័យរយៈពេល២០ឆ្នាំ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ហ្វតតេ សូមបន្តភាពជាដៃគូពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តរបស់អតិថិជនទៅលើវិស័យធានារ៉ាប់រង ដើម្បីសម្រេចបាននូវភាពជោគជ័យបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃអនាគត។