#មុខងារ Family Pairing

Articles by Tag មុខងារ Family Pairing

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពមុខងារ Family Pairing និងការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាយុវជនរបស់ TikTok

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ថ្ងៃនេះ TikTok ប្រកាសអំពីវិធីសាស្រ្តថ្មីដែលអាណាព្យាបាលអាចគាំទ្របទពិសោធន៍កូនរបស់ពួកគេតាមរយៈមុខងារ Family Pairing និងការចែករំលែកព័ត៌មានអំពីការងាររបស់ TikTok ក្នុងការចាប់ផ្តើមបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាយុវជនរបស់ TikTok ។