#នីតិវិធីក្នុងការទទួលបានឥណទាន

Articles by Tag នីតិវិធីក្នុងការទទួលបានឥណទាន

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្តុះបណ្តាល “ដំណើរការ និងនីតិវិធីក្នុងការទទួលបានឥណទានក្រោមគម្រោង ACSEP សមាសភាគទី១”

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
និយ័តករបរធនបាលកិច្ច (ន.ប.ធ) ដែលជាអង្គភាពអនុវត្តគម្រោងប្រកួតប្រជែងខ្សែច្រវាក់តម្លៃ និងលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពកសិកម្ម (ACSEP) សម្រាប់សមាសភាគទី១ (PIU1) បានរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ និងបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពស្តីពី “ដំណើរការ និងនីតិវិធីក្នុងការទទួលបានឥណទានក្រោមគម្រោង ACSEP សមាសភាគទី១” ។