#នយន្តអគ្គិសនី

Articles by Tag នយន្តអគ្គិសនី

តើមានកត្តាអ្វីជំរុញឱ្យធនាគារពិភពលោកបន្ទាបការព្យាករកំណើនសេដ្ឋកិច្ចថៃ មកនៅត្រឹម២,៨% នៅឆ្នាំនេះ?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ធនាគារពិភពលោកបានបន្ទាបការព្យាករកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃមកនៅត្រឹម២,៨%នៅឆ្នាំនេះ ខណៈកាលពីដំបូងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំមួយនេះព្យាករថា សេដ្ឋកិច្ចថៃនឹងអាចសម្រេចបានកំណើនក្នុងរង្វង់៣,២%។ តើមានកត្តាអ្វីខ្លះជំរុញឱ្យធនាគារពិភពលោកបន្ទាបការព្យាករកំណើនសេដ្ឋកិច្ចថៃនៅឆ្នាំនេះ?