#ផលិតផលសត្វ

Articles by Tag ផលិតផលសត្វ

កម្ពុជាកំពុងរៀបចំជំរុញការនាំចេញសត្វ និងផលិតផលសត្វទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិន

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
អគ្គនាយកដា្ឋនសុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វ នៃក្រសួងកសិកម្មកម្ពុជា បានជំរុញការនាំចេញសត្វ និងផលិតផលសត្វទៅកាន់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ដោយបានអំពាវនាវដល់វិនិយោគគិនក្នុងវិស័យចិញ្ចឹមសត្វ និងផលិតផលសត្វ ដែលមានបំណងនាំចេញសត្វ និងផលិតផលសត្វ អាចធ្វើការស្នើសុំមកអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វ ដើម្បីឱ្យអគ្គនាយកដ្ឋានមានលទ្ធភាពរៀបចំបែបបទពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗសុំការអនុញ្ញាតពីភាគីចិន ដើម្បីចុះមកត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃហានិភ័យ និងឈានទៅរកការរៀបចំពិធីសារអនាម័យ និងកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការនាំចេញ។