#ផលប៉ះពាល់ដោយកូវីដ១៩

Articles by Tag ផលប៉ះពាល់ដោយកូវីដ១៩

ក្រសួងអប់រំ៖ ការប៉ះពាល់គឺជារឿងជៀសមិនផុតទេ នៅក្នុងបរិបទ កូវីដ-១៩នេះ

ដោយ​ ហំ ផានិត
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំបានបញ្ជាក់ថា នៅដំណាក់កាលនេះ ក្រសួងមិនមានជម្រើសអ្វីផ្សេង ក្រៅពីការអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សាពីចម្ងាយ ឬការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ដើម្បីធានានិរន្តរភាពនៃការសិក្សានោះទេ ទោះក្នុងកម្រិតណាក៏ដោយ គឺត្រូវឲ្យមានចរន្តនៃការសិក្សាបន្តសម្រាប់ការសិក្សាគ្រប់កម្រិត។