#បរិយាកាសធ្វើជំនួញ

Articles by Tag បរិយាកាសធ្វើជំនួញ

ពិន្ទុ​បរិយាកាស​ធ្វើជំនួញនៅ​កម្ពុជា​ធ្លាក់​ចុះ​បន្តិច​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ

ដោយ​ ជិន ម៉ាទីន
បរិយាកាស​ធ្វើ​ជំនួញ​របស់​កម្ពុជា នៅ​ឆ្នាំ​នេះ ធ្លាក់​ពិន្ទុ​ចុះ​បន្តិច​ មក​នៅ​ត្រឹម ៤៨,៨ ខណៈ​ដែល​កាល​ពី​ឆ្នាំ​ទៅ​មិញ កម្ពុជា​បាន​ពិន្ទុ ៥០,៤។ នេះ​បើ​យោង​តាម​របាយការណ៍​ស្ទង់មតិ Business Confidence Index របស់​សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​សហភាព​អឺរ៉ុប​ប្រចាំ​កម្ពុជា (Eurocham)។