#ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល

Articles by Tag ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល

ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល៖ តិចឬច្រើនប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមារបស់កម្មករនឹងដំឡើងបន្ថែមនៅឆ្នាំក្រោយ

ដោយ​ ខន ណារី
ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានគូសបញ្ជាក់ថា បច្ចុប្បន្ន ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ បាននឹងកំពុងខ្នះខ្នែងជួបប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករកាត់ដរនៅឆ្នាំ២០២៤ ក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចទទួលយកបាន។ កិច្ចប្រជុំនេះបានឈានដល់បញ្ចប់ដំណាក់កាលពី២ហើយ ប៉ុន្តែភាគីពាក់ព័ន្ធនៅមិនទាន់បានកំណត់តួលេខប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាច្បាស់លាស់នៅឡើយទេ។