#អាជីវកម្មខ្នាតមធ្យម

Articles by Tag អាជីវកម្មខ្នាតមធ្យម

របាយការណ៍៖ កង្វះអាជីវកម្មខ្នាតមធ្យម បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កំណើនការងារនៅកម្ពុជា

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
របាយការណ៍ថ្មីប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ របស់ធនាគារពិភពលោក បានបង្ហាញថា ភាពខ្វះខាតនូវសហគ្រាសធុនកណ្ដាល បាននិងកំពុងបានធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដល់កំណើនការងារនៅកម្ពុជា។ ទន្ទឹមនឹងនោះ កម្លាំងពលកម្មជំនាញ ក៏នៅតែជាចំណុចស្នូលដ៏សំខាន់ក្នុងការបង្កើនផលិតភាពដែលគាំទ្រដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ប៉ុន្ដែកម្ពុជានៅតែមានការខ្វះខាតនៅឡើយ។