#អត្រាការប្រាក់ឡើងខ្ពស់

Articles by Tag អត្រាការប្រាក់ឡើងខ្ពស់

តម្លៃផ្ទះក្នុងទីក្រុងហុងកុងឡើងតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងខែមេសា ខណៈដែលអត្រាការប្រាក់ឡើងខ្ពស់

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ក្នុងខែមេសា តម្លៃផ្ទះសម្រាប់រស់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានកើនឡើងត្រឹមតែ ០,៥ ភាគរយ ដែលជាកំណើនទាបបំផុត រហូតមកដល់ពេលនេះ ដោយសារអ្នកទិញផ្ទះត្រូវរ៉ាប់រងបន្ទុកអត្រាការប្រាក់ដែលឡើងកាន់តែខ្ពស់។