#រាម-ព្រះសីហនុ

Articles by Tag រាម-ព្រះសីហនុ

អ្នក​កាសែត​ទៅ​មើល​មូលដ្ឋាន​ទ័ព​ជើង​ទឹក​រាម, ស្វាគមន៍​ដោយ​ឡាន​ស៊ីរ៉ែន​បើក​ផ្លូវ, ក្រុម​តន្រ្តី​កម្សាន្ត​និង​ម្ហូប​គ្រឿង​សមុទ្រ​ស្រស់ៗ

ដោយ​ ជ័យ ជំនះ
បើក​ផ្លូវ​ដោយ​ឡាន​ស៊ីរ៉ែន​និង​ស្វាគមន៍​ដោយ​ក្រុម​តន្រ្តី​និង​ម្ហូប​គ្រឿង​សមុទ្រ​ស្រស់ៗ ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ​បាន​នាំ​អ្នក​សារព័ត៌មាន​ទៅ​មើល​អគារ​និង​ផែ​ទឹក​ជ្រៅ​នៅ​មូលដ្ឋាន​ទ័ព​ រាម ដើម្បី​បញ្ជាក់​ថា មិន​​មាន​ចិន​ឈរ​ជើង​នៅ​ទីនោះ​ទេ។