#សភាព​ពាណិជ្ជកម្ម​អឺរ៉ុប

Articles by Tag សភាព​ពាណិជ្ជកម្ម​អឺរ៉ុប

សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​អឺរ៉ុប​នៅ​កម្ពុជា​និយាយ​ថា ទណ្ឌកម្ម​ណា​មួយ​គឺ​មិន​ចំណេញ​សម្រាប់​ប្រទេស​ជាតិ​ទេ

ដោយ​ ជ័យ ជំនះ
សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​អឺរ៉ុប​នៅកម្ពុជា​ (EuroCham Cambodia) បាន​និយាយ​ថា ទណ្ឌកម្ម​ពាណិជ្ជកម្ម​ណា​មួយ​ដែល​អាច​នឹង​កើត​ឡើង វា​មិន​ចំណេញ​សម្រាប់​ប្រទេស​ជាតិ​នោះ​ទេ។