#សេវាកម្ម Lease-Back

Articles by Tag សេវាកម្ម Lease-Back

យុគសម័យបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ៤.០ បានផ្តល់ដំណោះស្រាយសាមញ្ញ ងាយស្រួល និងរហ័ស សម្រាប់តម្រូវការសាច់ប្រាក់បន្ទាប់ដល់អាជីវកម្ម

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ពិតមែនហើយ សម្រាប់អាជីវកម្មមួយដែលចាំបាច់ត្រូវពង្រីក ឬតម្រូវការសាច់ប្រាក់ជាបន្ទាន់ ម្ចាស់អាជីវកម្មគ្រប់រូបតែងតែមានវិធីសាស្រ្តដោះស្រាយរៀងៗខ្លួន ដូចជាខ្ចីប្រាក់បងប្អូន ក្រុមគ្រួសារ ឬមិត្តភក្តិ ខ្ចីធនាគារ បញ្ចាំទ្រព្យសកម្ម ឬលក់ទ្រព្យសកម្មក្រុមហ៊ុន ជាដើម។ ប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យា ៤.០ នេះ ទ្រព្យសកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ដូចជារថយន្ត អាចធ្វើសេវាកម្ម Lease-Back ជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលបង់រំលស់ ដែលផ្តល់សាច់ប្រាក់ត្រលប់វិញខ្ពស់ អត្រាការប្រាក់សមរម្យ សេវារហ័ស និងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់។