#សេវាកម្មឆាប់រហ័សនិងមានសុវិត្តភាពខ្ពស់

Articles by Tag សេវាកម្មឆាប់រហ័សនិងមានសុវិត្តភាពខ្ពស់

វេរលុយជាមួយភ្នាក់ងារ លី ហួរ វេរលុយ ទូទំាងប្រទេសចាប់ពី១៥០០រៀលតែប៉ុណ្ណោះ!

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ វេរលុយ ផ្តល់នូវសេវាកម្មវេរលុយដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទូទំាងប្រទេស! អតិថិជនមិនចាំបាច់មានគណនី លី ហួរ វេរលុយ ឬ គណនីធនាគារ! ជាមួយសេវាកម្មឆាប់រហ័សនិងមានសុវិត្តភាពខ្ពស់ វេរភ្លាមបានភ្លាមតាមរយះសេវា វេរលុយ ៩ខ្ទង់ គ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេស២៥ខេត្តក្រុងជាមួយកម្រៃសេវាទាប។