#សមាគមធនាគារ

Articles by Tag សមាគមធនាគារ

កម្ពុជាដាក់ឲ្យអនុវត្តទម្រង់លក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្យារួមមួយសម្រាប់កម្ចីក្រោម៥ម៉ឺនដុល្លារ

ដោយ​ ខន ណារី
សមាគមធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ដង់ដាកិច្ចសន្យាឥណទាន និងខចែងស្ដង់ដាកិច្ចសន្យាឥណទានក្នុងទម្រង់លក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្យារួមឲ្យគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអនុវត្តចំពោះកម្ចីក្រោម៥ម៉ឺនដុល្លារ។ ការដាក់ចេញស្ដង់ដាកិច្ចសន្យារួម ដែលមានត្របួនប្រភេទ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងការការពារអតិថិជន និងតម្លាភាពវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។