#សម្លប្រូង

Articles by Tag សម្លប្រូង

វីដេអូ៖ សម្ល​​«ប្រូង»​​របស់​​ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​ទំពួន យក​បំពង់​ឫស្សី​ធ្វើ​ជា​ឆ្នាំង!

ដោយ​ សូរ ចាន់ណា
សម្ល«ប្រូង» គឺ​ជា​ឈ្មោះដើមរបស់ម្ហូប​មួយ​ប្រភេទ​នៃ​ជនជាតិដើមភាគតិចទំពួន ដែល​គេ​ស្ល​នៅ​ក្នុង​បំពង់​ឫស្សី ជំនួស​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ឆ្នាំង។