#ត្រីមាសទី១ឆ្នាំនេះ

Articles by Tag ត្រីមាសទី១ឆ្នាំនេះ

CDC បានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគថ្មីៗចំនួ៤៧គម្រោង ជាមួយទុនវិនិយោគ ២,៥ពាន់លានដុល្លារនៅត្រីមាសទី១ឆ្នាំនេះ

ដោយ​ ខន ណារី
ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា(CDC) នៅត្រីមាសទី១ឆ្នាំ២០២២ បានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគថ្មីៗ និងគម្រោងពង្រីកផលិតកម្មសរុប ចំនួន ៤៧គម្រោង ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់សរុប ២,៥ពាន់លានដុល្លារ ធៀបនឹងត្រីមាសទី១ឆ្នាំ២០២១ គឺមានការថយចុះតិចតួចប៉ុណ្ណោះ។ នេះបើតាមរបាយការណ៍ពីក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ដែលបានផ្ដល់ឲ្យសារព័ត៌មានឌីជីថលខេមបូណូមីស។