#ដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងបញ្ញើរហ័ស

Articles by Tag ដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងបញ្ញើរហ័ស

អាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងបញ្ញើរហ័សមួយចំនួនបរាជ័យ ដោយសារកត្តាអ្វី?

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
ទីផ្សារអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងបញ្ញើរហ័សកំពុងមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះ។ បើតាមការអះអាងរបស់អ្នកជំនាញក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងបញ្ញើរហ័ស បានបញ្ជាក់ថា ខណៈទីផ្សារអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងបញ្ញើមានការរីកចម្រើនក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែ ស្របជាមួយគ្នានេះ ក៏មានអាជីវកម្មមួយចំនួនបរាជ័យដួលរលំទៅវិញផងដែរ។ តើកត្តាអ្វីខ្លះជំរុញឲ្យអាជីវកម្មទាំងនោះបរាជ័យ?