#វៀតណាមនាំចេញចេកទៅចិនកើនឡើង១០%

Articles by Tag វៀតណាមនាំចេញចេកទៅចិនកើនឡើង១០%

វៀតណាមនាំចេញចេកទៅចិនកើនឡើង១០% ខណៈកម្ពុជានាំចេញចេកធ្លាក់ចុះ១០% នៅ៥ខែឆ្នាំនេះ

ដោយ​ ខន ណារី
ប្រទេសចិន នៅតែជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួន ក្នុងតំបន់អាស៊ាន ដូចជា ប្រទេសថៃ វៀតណាម និងកម្ពុជា ក្នុងការនាំចេញផលិតផលកសិកម្ម។ ប៉ុន្ដែ ក្រោយមានផ្ទុះរាលដាលកូវីដ១៩ខ្លាំងនៅប្រទេសចិន ការនាំចេញផលិតផលមួយចំនួនទៅកាន់ទីផ្សារចិនចាប់ផ្ដើមរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែវិធានការរឹតត្បិតកូវីដ១៩។