#វិស័យ​ដីធ្លី និង​បុរី

Articles by Tag វិស័យ​ដីធ្លី និង​បុរី

ក្រុមអ្នកជំនាញ៖ វិស័យអចលនទ្រព្យ និងសំណង់កាន់តែបង្ហាញពីភាពវិជ្ជមាន ខណៈវិស័យដីធ្លី និងបុរីលេចធ្លោរជាងគេ

ដោយ​ ខន ណារី
អ្នកជំនាញវិស័យអចលនទ្រព្យនិងសំណង់ មើលឃើញថា ឆ្នាំ២០២២ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានបង្ហាញពីសម្ទុះងើបឡើងល្អប្រសើរ ដោយសារតែសកម្មភាពធុរកិច្ចបានបើកដំណើរការឡើងវិញគ្រប់វិស័យ។ ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា គឺមានការចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ ពីវិស័យស្នូល ដូចជា វិស័យកសិកម្ម,វិស័យកាត់ដេរ និងកម្មន្តសាល ក៏ដូចជា វិស័យអចលនទ្រព្យ និងសំណង់ ជាដើម។