#វិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជា

Articles by Tag វិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជា

ឧកញ៉ា គង់ សាង៖ តម្លៃពលកម្មក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាស្មើតំបន់ A វៀតណាម តែផលិតភាពទាបជាង

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
យើងសង្កេតឃើញថា តម្លៃពលកម្មក្នុងវិស័យវាយនភណ្ឌកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង និងផលិតផលធ្វើដំណើរនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពីមួយទៅមួយឆ្នាំ មិនចាញ់ប្រទេសក្នុងតំបន់ប៉ុន្មាននោះទេ។