#វិស័យកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា

Articles by Tag វិស័យកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា

USAID ប្រកាសភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនចំនួន៣ក្នុងវិស័យកសិកម្ម ដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID បានប្រកាសភាពជាដៃគូថ្មីជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងផ្នែកវិស័យកសិកម្មកម្ពុជា រួមមាន ប៊ីអអិម អាហ្គ្រោ ឯ.ក, សហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរ និងសហគ្រាស លាង ឡេង ក្នុងការពង្រីកកាលានុវត្តភាពសេដ្ឋកិច្ច និងលទ្ធភាពអាចជ្រៀតចូលទីផ្សារទាំងក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិរបស់កសិករខ្នាតតូច។