#វើលដ៍ប្រ៊ីដហូម បើកលក់ប្លុកថ្មីទីតាំង ជាមួយឱកាសឈ្នះម៉ូតូ និងប្រូម៉ូសិនជាច្រើន

Articles by Tag វើលដ៍ប្រ៊ីដហូម បើកលក់ប្លុកថ្មីទីតាំង ជាមួយឱកាសឈ្នះម៉ូតូ និងប្រូម៉ូសិនជាច្រើន

វើលដ៍ប្រ៊ីដហូម បើកលក់ប្លុកថ្មីទីតាំង ជាមួយឱកាសឈ្នះម៉ូតូ និងប្រូម៉ូសិនជាច្រើន

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
បុរី វើលដ៍ប្រ៊ីដហូម បើកលក់លើទីតាំងប្លុកថ្មីបន្ថែមទៀត ជាមួយនឹងការផ្ដល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ ព្រមទាំងប្រូមូហ្សិនជាច្រើន បន្ទាប់ពីជោគជ័យលើការលក់ជាង ៩០% នៃដំណាក់កាលទី១ របស់ខ្លួន។