#យុទ្ធនាការសុវត្ថិភាពថ្មី

Articles by Tag យុទ្ធនាការសុវត្ថិភាពថ្មី

ក្រុមហ៊ុន META ជួយបង្កើនសុវត្ថិភាពអនឡាញសម្រាប់ស្ត្រីកម្ពុជាតាមរយៈយុទ្ធនាការសុវត្ថិភាពថ្មី

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
តើអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ដែរឬទេថាតើអ្នកអាចគ្រប់គ្រងមាតិកាដែលអ្នកបង្ហោះបានកាន់តែប្រសើរដោយរបៀបណា និងរបៀបធ្វើឱ្យប្រាកដថា មាតិការបស់អ្នកត្រូវបានការពារតាមរបៀបដែលអ្នកចង់បាន? តើអ្នកចង់ដឹងពីរបៀបបង្កើតបទពិសោធអនឡាញដែលអ្នកសាកសមនឹងទទួលបានដែរឬទេ? តើអ្នកចង់មានលទ្ធភាពអាចជ្រើសរើសបានថា តើអ្នកណាអាចមើលឃើញអ្វីដែលអ្នកបានបង្ហោះដែរឬទេ?