កសិកម្ម

Articles by category កសិកម្ម

តើកម្ពុជាអាចមានសមត្ថភាពដាំលម៉ើនាំចេញបានទេ?

ដោយ​ ហំ ផានិត
ដំណាំលម៉ើ បានដាំដុះនៅកម្ពុជាយូរឆ្នាំមកហើយដែរ ប៉ុន្ដែ មិនទាន់សូវមានការដាំដុះទូលំទូលាយ និងទ្រង់ទ្រាយធំនៅឡើយទេ។ ទោះយ៉ាងណា អ្នកជំនាញក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថា មុខដំណាំប្រភេទនេះ អាចនឹងក្លាយជាដំណាំសក្ដានុពលមួយទៀតសម្រាប់កម្ពុជា ដែលអាចនឹងត្រូវបានជំរុញដាំដុះ ឈានទៅរកការនាំចេញនៅពេលខាងមុខ។ បើតាមការរំពឹងទុកពីអ្នកជំនាញ យ៉ាងហោចណាស់៣ឆ្នាំទៀត កម្ពុជានឹងអាចដាំដុះឈានទៅដល់ការនាំចេញបានហើយ ខណៈដែលបច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនកាន់តែច្រើនចាប់ផ្ដើមមើលឃើញពីសក្ដានុពលនៃការដាំដុះដំណាំមួយមុខនេះ។