កសិកម្ម

Articles by category កសិកម្ម

កម្ពុជាចាត់ទុកការឈ្នះក្តីលើគណៈកម្មការអឺរ៉ុប ឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការអភិវឌ្ឍវិស័យស្រូវអង្ករកម្ពុជា

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
កម្ពុជាបានឈ្នះលើបណ្តឹងតវ៉ាចំពោះការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុប ដែលបានដកហូតការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ការនាំចូលអង្ករគ្រាប់វែងពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុប ក្រោយរង់ចាំអស់ជាង៣ឆ្នាំ។ តុលាការសហភាពអឺរ៉ុបអះអាងថា ការដាក់ពន្ធរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបមកលើអង្ករគ្រាប់វែងរបស់កម្ពុជានៅទីផ្សារអឺរ៉ុប គឺជាវិធានការខុសច្បាប់ និងមិនមានភស្តុតាងត្រឹមត្រូវ។ ជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាចាត់ទុកការឈ្នះក្តីនេះ ជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យស្រូវអង្ករកម្ពុជា ក្រោមនយោបាយដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។