#ព្រែកជីកប៉ាណាម៉ា

Articles by Tag ព្រែកជីកប៉ាណាម៉ា

តើមានកត្តាអ្វីធ្វើឱ្យព្រែកជីកប៉ាណាម៉ា ជួបបញ្ហាខ្វះទឹកសាប ដើម្បីបំពេញប្រតិបត្តិការ?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
បញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតជាបន្តបន្ទាប់បានធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនកាត់តាមព្រែកជីកប៉ាណាម៉ាធ្លាក់ចុះ ដោយសារខ្វះទឹកសាបសម្រាប់បម្រើប្រតិបត្តិការនៅច្រកទ្វាបិទបើកទឹករបស់ព្រែកជីក។ បញ្ហាចម្រូងចម្រាស់មួយចំនួនបានឈានដាល់ការដោះសា្រយតាមផ្លូវតុលាការ ប៉ុន្តែព្រែកជីកនេះត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់៦ឆ្នាំ ដើម្បីកសាងអាងស្តុកទឹកថ្មីសម្រាប់បម្រើឱ្យប្រព័ន្ធដឹងកជញ្ជូន ដែលកំពុងត្រូវការប្រព័ន្ធទឹកសាបយ៉ាងខ្លាំងនេះ។