#ចំណូលប្រេងកាត

Articles by Tag ចំណូលប្រេងកាត

នាយករដ្ឋមន្រ្តីសន្យា ប្រើប្រាស់ថវិកាប្រេងឲ្យត្រូវខ្ទង់ចំណាយ

ដោយ​ ជ័យ ជំនះ
សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធ ទី២ ខែតុលានេះ ថារដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើប្រាស់ថវិកាពីធនធានប្រេងឲ្យត្រូវខ្ទង់ចំណាយ លើការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស នៅពេលដែលកម្ពុជា ទទួលបានថវិកាពីវិស័យប្រេង នាពេលអនាគត។