#ធនាគារ SMBC

Articles by Tag ធនាគារ SMBC

១០ឆ្នាំនៃការចាប់ដៃគ្នារវាងធនាគារអេស៊ីលីដា និងធនាគារជប៉ុនSMBC បានជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអ្វីខ្លះ?

ដោយ​ ខន ណារី
អស់រយៈពេល ១០ឆ្នាំមកហើយ ដែលធានាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី បានចាប់ដៃគ្នាជាមួយ ធនាគារជប៉ុន SMBC ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាព គុណភាព ក៏ដូចជា ពង្រីកសេវាកម្មរបស់ធានាគារ អេស៊ីលីដា ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង និងចូលរួមក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិ្ចចជាតិ តាមរយៈការផ្ដល់កម្ចីឥណទាន សម្រាប់អាជីវកម្ម ដែលមិនដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន និងសង្គម។