#ទីផ្សារសកលធ្លាក់ចុះ

Articles by Tag ទីផ្សារសកលធ្លាក់ចុះ

ការបោះផ្សាយ IPOs នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅតែបន្តកើនឡើង បើទោះជា ស្ថានភាពទីផ្សារសកលធ្លាក់ចុះក្ដី

ដោយ​ ហ៊ុន គន្ធថៃ
ការបោះផ្សាយមូលប័ត្រសាធារណៈលើកដំបូង ឬហៅថា IPO នៅតែបន្ដកំណើនល្អនៅក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ពោលគឺក្នុងរង្វង់ប្រមាណ ៤០% បើទោះបីជា ការប្រមូលដើមទុនតាមរយៈការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រ ឬ IPO នៅទូទាំងពិភពលោក នៅ៦ខែដំបូងនៅឆ្នាំនេះ បានធ្លាក់ចុះប្រហែល ៣០%យ៉ាងណាក្ដី។