#គន្លឹះអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួន

Articles by Tag គន្លឹះអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួន

បើ​ចង់​ក្លាយ​ខ្លួន​ជា​អ្នក​ជំនួញ​ឬ​អ្នក​វិនិយោគ តើ​យុវជន​គួរ​ជ្រើសរើស​យក​ការងារ​បែប​ណា?

ដោយ​ ង៉ែត ជូ
យុវជន​គួរ​ជ្រើសរើស​ឬ​ផ្តោត​លើ​ការងារ​ណា​ដែល​ផ្តល់​នូវ​ឱកាស​ពង្រឹង​សមត្ថភាព​និង​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ខ្ពស់។