#គណនីចរន្តផ្លើស

Articles by Tag គណនីចរន្តផ្លើស

ទទួលបានការប្រាក់ 2% សម្រាប់ការបើកគណនីចរន្តផ្លើស (Current Account Plus) ជាមួយអេស៊ីលីដា

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
អតិថិជន អាចទទួលបាននូវការផ្ដល់ជូនកាន់តែពិសេស ជាមួយគណនីចរន្តផ្លើស (Current Account Plus) របស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ដោយគ្រាន់តែបើកគណនីចរន្តផ្លើសនេះ នឹងទទួលបានការប្រាក់រហូតដល់ 2% ក្នុងមួយឆ្នាំ។